(0)

Selecteer Regio

 • Word lid
 • Contact
 • Mijn ABVV
 • E-zine
 • Links
 • PRIVACYVERKLARING VLAAMS ABVV & VZW’’s

  Met deze privacyverklaring willen wij je duidelijk informeren over ons privacybeleid, over de persoonsgegevens die wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is. 

  Goedkeuring en transparantie zijn de basis van alles!

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw’s streven ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met al jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met de gegevens die we verwerken over jouw persoon. 

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw's bieden een waaier aan van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…). Om de best mogelijke service te bieden, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou als lid, vrijwilliger, militant, (potentiële) klant of geïnteresseerde… Wij hebben uiteraard niet altijd evenveel informatie nodig: zo zal minder informatie gevraagd worden bij het bestellen van een boek dan voor het verzorgen van een dienstverlening zoals loopbaanadvies. We vragen in elk geval nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk is.

  Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

  Onze verwerkingen van persoonsgegevens binnen Vlaams ABVV zijn steeds gebaseerd op een grond van wettelijke verplichting, legale gronden en/of je specifieke toestemming. 

  Als ABVV-lid

  Door lid te worden van het ABVV geef je een “alles-in-één” toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in het kader van onze brede waaier aan diensten en activiteiten.

  Lid zijn van een centrale van het ABVV kan verschillende vormen aannemen. Je kan gewoon “lid“ zijn, maar ook militant of een afgevaardigde of ondertussen al gepensioneerd zijn. In welke hoedanigheid ook, willen wij je de best mogelijke informatie, dienstverlening en bijstand bieden en daarom net is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van jou verwerken.

  Als ABVV-lid heb je recht  op diensten en voordelen die aangeboden worden door je ABVV-gewest en je ABVV-beroepscentrale. Niet-vakbondsleden kunnen hier niet van genieten. 

  Het ABVV, zijn gewesten en beroepscentrales kunnen je als lid zelf contacteren en diensten aanbieden. Omgekeerd kan je hen ook contacteren. Die wederzijdse contactname kan face-to-face gebeuren, via telefoon, via e-mail, via de website... en andere aangeboden contactvormen. Elke contactname kan leiden tot registratie van persoonsgegevens in je ledendossier. Voor deze werkwijze moet je dus geen aparte toestemming geven, want ze vloeit voort uit je lidmaatschap. 

  Wij opteren er dus voor om je lidmaatschap te bundelen in één pakket. Op het moment dat je lid wordt, geef je dan je specifieke toestemming voor deze aanpak. 

  Ook voor leden bieden wij dienstverlening aan die we doen in opdracht van een overheid, zoals de VDAB. Daar waar wij je in opdracht van VDAB bijstaan in je zoektocht naar werk of als erkend loopbaancentrum, zijn wij wettelijk verplicht ook bepaalde persoonsgegevens aan hen door te geven. Je wordt hierover steeds door ons geïnformeerd. Je moet hiervoor geen toestemming geven, omdat de overheid hierbij handelt vanuit haar decretale opdracht en onderdelen kan uitbesteden aan ons of aan andere derden. 

  Als niet-lid

  Daarnaast kan je ook als niet-lid beroep op ons doen. Dit is zeker het geval als wij werken in opdracht van een overheid, zoals bijvoorbeeld de VDAB. Hier gelden dezelfde privacy regels zoals hierboven beschreven voor dienstverlening in opdracht van de overheid.

  We bieden je dezelfde contactvormen aan als aan onze leden. Van zodra je contact neemt voor een dienstverlening geeft dit aanleiding tot registratie van je persoonsgegevens. Dit is nodig  om je nadien verder te contacteren en je probleem of vraag verder te behandelen en/of om te kunnen rapporteren in het kader van onze overheidsopdracht. Je wordt hierover tijdens het contact geinformeerd. In dat geval geef je je gegevens rechtstreeks door door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan… 

  Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

  Hieronder vind je een opsomming van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: 

  - Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonplaats (adres, postcode, plaats), gezinssamenstelling, nationaliteit, origine, moedertaal
  - E-mailadres, telefoonnummer (vast, mobiel) 
  - Lidmaatschap ABVV-gewest, ABVV-centrale
  - Bankrekeningnummer, rekeninguittreksel
  - Arbeider, bediende, werkloos, loopbaanonderbreking, student, interim, ziek, langdurig arbeidsongeschikt enz.
  - Professionele/educatieve informatie zoals loopbaan, werkgeverparitair comité,  baan en werkgelegenheid, onderwijs, opleiding, CV, evaluaties, Training en opleiding
  - Medische informatie in de brede zin
  - Lidmaatschappen van professionele organisaties
  - Foto’s van activiteiten, manifestaties, enz.

  Bijzondere persoonsgegevens zoals lidmaatschap van een vakbond en gegevens van delegees en secretarissen worden verwerkt om onze syndicale werking uit te bouwen. Andere bijzondere persoonsgegevens zoals aanwezigheid van arbeidshandicap, gezondheidsproblemen, origine en moedertaal worden enkel bevraagd en verwerkt indien belangrijk om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten, een essentieel element in onze loopbaandienstverlening. Dit gebeurt enkel indien absoluut noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en meestal vanuit een overeenkomst/contract met de overheid (cfr. loopbaandienstverlening, loopbaanbegeleiding, KOPA-opleiding en begeleiding).

  Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

  Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen op vlak van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…) zoals: 

  - Ledenregistratie in de ruime zin 
  - Het naar jou opsturen van nieuwsbrieven, informatie (ongeacht het formaat)
  - Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen als je die bezoekt
  - Informatie en dienstverlening bieden ivm je loopbaan, de arbeidsmarkt, werk en werkloosheid, je rechten en je plichten… als jongere, werkzoekende, werkende, arbeidsongeschikte, senior, gepensioneerde, (…)
  - Het aanbieden en je laten deelnemen aan erkende loopbaanbegeleiding met loopbaancheques
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan vorming als militant, delegee, werkloze… 
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan socio-culturele activiteiten 
  - Syndicale ondersteuning en bijstand in brede zin 
  - Syndicale werking in brede zin
  - Verzekering van vrijwilligers 
  - Beheer en uitvoeren van betalingen, boekhouding
  - Vzw-beleid
  - Subsidiëringsvoorwaarden van de overheid
  - Communicatie over onze werking en activiteiten
  - Campagnes

  Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

  Wij houden gegevens bij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Hoelang wij jouw gegevens bijhouden is gebaseerd op volgende invalshoeken:

  - De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen
  - De duurtijd van je lidmaatschap bij ABVV
  - De duurtijd van je engagement bij ABVV en zijn vzw's
  - Het voor jou eenvoudig maken als je na een onderbreking toch opnieuw wil aansluiten
  - De aard van de geboden service en eventuele nazorg die wij willen bieden, ook al ben je geen lid meer 
  - Jouw recht om gegevens te laten wissen 
  - De duurtijd voorgeschreven door de overheidsverplichting

  Concreet zijn de bewaartermijnen: 

  - Lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap.
  - Inschrijving activiteit of aankoop publicatie: 1 jaar na initiële inschrijving opdat je bij een nieuwe inschrijving of bestelling niet opnieuw al je gegevens moet doorgeven.
  - Boekhoudkundige documenten: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar.
  - Sociaal-cultureel werk: maximaal 10 jaar of 2 beleidsperiodes in functie van overheidscontrole. 
  - Loopbaancentrum: 10 jaar.
  - Overheidsopdracht (bv. VDAB, WSE, …): 10 jaar.
  - Beeldmateriaal: archivering na 10 jaar.

  Wie heeft zicht op jouw gegevens?

  Binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw’s hebben alleen die medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens, als ze er binnen hun takenpakket de verantwoordelijkheid  toe hebben om persoonsgegevens te verwerken of te raadplegen. Zij zijn uiteraard gebonden aan geheimhouding.

  Wij delen persoonsgegevens enkel met interne en externe diensten waar wij mee samenwerken als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben. We zien er dan ook op toe dat ook zij zich aan alle wetgeving houden en correct met jouw gegevens omgaan. We sloten met deze verwerkers sluitende overeenkomsten volgens de wettelijke voorschriften, die garanties bieden over geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.

  Diensten en organisaties waarmee wij samenwerken:

  - ABVV-gewesten en -centrales
  - Vlaamse overheidsdiensten zoals VDAB of Departement Socio-cultureel Werk
  - Ziekenfonds
  - OCMW’s  
  - Banken en verzekeringsmaatschappijen
  - IT-diensten en externe programmeurs
  - Drukkerijen
  - Surveybedrijven voor tevredenheidsmetingen
  - Mailingbedrijven of platformen 
  - Organisaties voor vorming en training 
  - Communicatiebedrijven 
  - Werkgevers 

  Wij hanteren strikte regels!

  Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

  - Alle verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en je kan hier steeds inzake in hebben.
  - Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
  - We vermelden je steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
  - We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
  - De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
  - We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
  - We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
  - We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
  - We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde je persoonsgegevens steeds veilig te houden.
  - Je kan steeds vragen stellen en je rechten op inzage e.d. uitvoeren.
  - We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
  - Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

  Wij voorzien een sterke beveiliging, daar mag je op rekenen

  We nodigen je uit om de rubriek “technische maatregelen” te lezen onderaan, indien je meer informatie wenst over de technische en organisatorische maatregelen die wij voorzien om je persoonsgegevens op de meest veilige wijze te behandelen

  Je hebt rechten!

  Wij hanteren maximale transparantie en je kan bij ons terecht met alle vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw's.

  Zoals voorzien in de GDPR-wetgeving, kan je toegang krijgen tot de persoonsgegevens waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Je kan inzage krijgen, gegevens laten corrigeren, schrappen, je verzetten tegen verwerkingen alsook heb je het recht om het gebruik van jouw gegevens te beperken. 

  Er zijn enkele uitzonderingen:

  - Sommige gegevens moeten wij wettelijk bewaren of doorgeven aan de overheid.
  - De persoonsgegevens die wij verwerken in kader van een opdracht van een overheidsdienst zoals VDAB, blijven eigendom van VDAB. Voor het uitoefenen van je rechten kan je terecht bij de betrokken overheidsdienst. Je zal hierover bij de aanvang van de dienstverlening geïnformeerd worden. 

  Heb je vragen? 

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, jouw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of je gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kan je contact opnemen met de DPO van het Vlaams ABVV:

  Vlaams ABVV tav DPO
  Hoogstraat 42, 1000 Brussel 
  dpo@vlaamsabvv.be

  Hierna volgt nog informatie over ons cookie-beleid, sociale media en technische beveiliging van je persoonsgegevens.


  Technische maatregelen voor de beveiliging

  Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig opgeslagen zijn:

  - Alle medewerkers die namens het Vlaams ABVV en zijn vzw's van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de deontologische geheimhouding ervan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  - Ons intern netwerk en bijhorend datacenter waarin je persoonsgegevens opgeslagen worden,  bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door aangepaste technologieën (firewall).
  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk.
  - Er zijn toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
  - Er zijn maatregelen van kracht met oog op brand- en diefstalpreventie binnen onze gebouwen. De aanwezige servers zijn fysiek en logisch beveiligd.
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  - We pseudonimiseren, verwijderen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt.
  - We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en sturen bij waar nodig. 
  - Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
  - Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.


  Cookies op onze websites 

  Wat is een cookie? 

  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het surfen op een website vanop je computer, tablet, smartphone… gegevens bijhoudt gedurende een tijd. Bij een volgend bezoek aan die site worden die gegevens herkend en gelezen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld je voorkeuren ingesteld bij een vorig bezoek automatisch worden hernomen.

  De websites van het Vlaams ABVV en zijn vzw’s maken zelf beperkt gebruik van cookies.

  Het gaat daarbij om functionele cookies. Dit doen we om je  surfervaring te verbeteren. Zo onthouden we voor welk kantoor je  laatst de openingsuren hebt opgezocht op de site. Bij een volgend bezoek tonen we je dan meteen de openingsuren van dit kantoor.
  En om controle cookies. Deze onthouden uw toestemming of weigering.

  We maken ook gebruik van plug-ins (invoegtoepassingen) van derden om bepaalde zaken op de site te tonen. Deze plug-ins kunnen cookies veroorzaken eigen aan de toepassing.

  We gebruiken de plug-ins van:

  • Issuu
   via de Issuu plug-in maken we onze brochures en andere gedrukte media via de website toegankelijk en doorbladerbaar.
    
  • YouTube
   via de YouTube (onderdeel van Google Inc.) plug-in worden YouTube video materiaal raadpleegbaar op onze site zonder dat je naar YouTube zelf moet springen.
    
  • Vimeo
   via de plug-in van Vimeo kan je je video materiaal bekijken rechtstreeks op onze site.
    
  • Google Analytics
   via Google Analytics proberen we zicht te krijgen op hoe onze site wordt gebruikt, welke pagina’s vooral worden bekeken, …

  Je vindt uitleg over deze cookies op de site van de aanbieder in kwestie. 

  Cookies verwijderen of blokkeren

  Jouw cookies-instellingen kan je ten alle tijden aanpassen of verwijderen. In het menu van je browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan je wijzigingen opslaan. Dit moet je doen op elk apparaat waarmee je websites bezoekt.

  Voor het goed gebruik van onze site is het aangeraden cookies actief te laten.

  Wijzigingen

  Het Vlaams ABVV kan deze cookie-verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites. 

  De laatste wijziging gebeurde op 05/06/2018.


  Social media beleid 

  Wij willen een moderne vakbond zijn en daarom gebruiken wij de mogelijkheden die geboden worden door de diverse sociale media. Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht je te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt. We willen je ook toelaten om als lid al deze informatie te delen met je eigen netwerk. 

  Zo voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die je toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven.

  Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale media-aanbieders, waarop je bent aangesloten, na te lezen. Zo krijg je zicht op wat deze sociale media bedrijven via cookies doen met je (persoons)gegevens.

  Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als wij onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend. 

  Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


   

 • Privacyverklaring

In gesprek met... Natalie Eggermont

#climateexpress #Bonngo


Onlangs vertrok het Climate Express fietspeloton met 350 fietsers naar de klimaattop in Bonn. De onderhandelingen gaan door op een steenworp van de bruinkoolmijnen in Duitsland, het land van de Energiewende dat worstelt met de afbouw van fossiele brandstoffen.

Intussen ziet eilandstaat Fiji, die de klimaattop voorzit, het water letterlijk naar haar lippen stijgen en brengt een exeptioneel orkaanseizoen in de Atlantische Oceaan Ophelia tot aan de Europese kust. Op zaterdag is er de traditionele klimaatmars, die ditmaal focust op de bruinkoolverslaving van onze oosterburen. Op zondag worden woorden omgezet in daden en leggen we één van de bruinkoolmijnen voor een dag plat.

De bruinkoolmijnen in het Duitste Rijnbekken zijn een belangrijke bron van CO2 in Europa. In heel Duitsland wordt er jaarlijks zo’n 180 miljoen ton bruinkool gewonnen, waarmee ze tot de top tien van producerende landen in de wereld behoren. Deze mijnbouw gaat gepaard met grootschalige vernietiging van het landschap en gedwongen ontheemding, volgens de activisten van Ende Gelande werden 300 dorpen opgeslorpt en moesten over heel Duitsland 110.000 mensen verhuizen.

Silent Killer

Steenkool is niet enkel slecht voor het klimaat maar ook voor onze gezondheid. Het verbranden van steenkool zorgt voor luchtverontreiniging met long- en hartproblemen en kanker tot gevolg. Maar liefst negentig procent van de Europeanen die in steden leven worden blootgesteld aan luchtvervuiling boven de toegelaten grens. Een recente studie van de Health and Environment Alliance, getiteld Europe’s Dark Cloud, berekende dat de Europese steenkoolcentrales in 2013 goed waren voor 22.900 vroegtijdige overlijdens, tienduizenden mensen met gezondheidsproblemen en een totale medische rekening tussen de 30 en 60 miljard euro. In datzelfde jaar was het dodentol van verkeersongevallen in Europa 26.000. Duitsland draagt na Polen het meest bij aan de luchtvervuiling door steenkool en die zwarte wolken stoppen natuurlijk niet aan de grens.

Trop is te veel

Dat steenkool, olie en gas in de grond moeten blijven is al tientallen jaren het adagio van de klimaatbeweging. Toch spendeert de G20 nog steeds 444 miljard euro per jaar aan subsidies voor fossiele brandstoffen; een viervoud van de wereldwijde subsidies voor hernieuwbare energie. Het plaatje wordt helemaal angstaanjagend als je weet dat de huidige ontwikkelde reserves aan olie, steenkool en gas goed zijn voor een uitstoot van 942 gigaton CO2. Dat gaat dus over reserves die de komende jaren zullen worden opgehaald in operationele mijnen en extractiesites, waar mensen hun brood verdienen en die lang nog niet afgeschreven zijn. Daartegenover staat dat we nog maximaal 393 gigaton CO2 in de atmosfeer lozen als we een redelijke kans willen maken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. De steenkoolmijnen- en centrales die nu wereldwijd draaiende zijn, zijn op zich al goed voor 425 gigaton. De conclusie van het Oil Change International, die al deze cijfers bekende maakte in haar rapport The Sky’s Limit stelt de uitdaging scherp: we mogen absoluut géén nieuwe extractie of transportinfrastructuur meer toelaten en moeten daarnaast een aantal van de huidige operationele sites sluiten. Dat laatste moet niet op één nacht gebeuren. Ze pleiten voor een geplande uitfasering, zodat de transitie op een sociaal rechtvaardige manier kan verlopen voor de werknemers en de gemeenschappen afhankelijk van de fossiele industrie. De strijd voor het sluiten van operationele mijnen is waar het volgend weekend in het Rijnland om draait.

Tot hier en niet verder

Ende Gelände, vrij vertaald als ‘tot hier en niet verder’, is de slogan van de initiatiefnemers. Het is al de vijfde keer dat bezorgde burgers allerlande afzakken naar Duitsland om een stok in de spreekwoordelijke wielen van de graafmachines te steken. Met resultaat. Vorig jaar in augustus lag de mijn een dag plat en zagen we een dipje in de CO2 uitstoot én beursresultaten van de mijn.

Overal ter wereld groeit het verzet tegen de fossiele industrie. In Canada komt de inheemse bevolking in opstand tegen de Keystone Pipeline. In Nederland richten de activisten hun pijlen op de kolenhaven in Amsterdam. In Italië verzetten dorpen zich tegen de aanleg van de Trans Adriatische Pijnlijn, een megalomaan project dat fossiel gas van Azerbijan naar Europa moet brengen.

Deze verzetsbeweging blinkt uit waar onze politici falen: woorden omzetten in daden. Want ondanks de hoera-stemming na het Akkoord van Parijs en de ongeziene groei in hernieuwbare energie, blijft de concentratie van CO2 in de atmosfeer jaar na jaar toenmenen en eist de klimaatverandering steeds meer haar tol.

Vriend of vijand

Toch kijk ik met gemengde gevoelens naar de foto’s van de acties in de mijnen vorig jaar. Activisten glunderen op de grote gevaartes. De mijnwerkers staan vanop de zijlijn te kijken. Wat gaat er in hun hoofd om, vraag ik me af. En vooral: hoeveel méér zouden we kunnen bereiken door samen de mijnen plat te leggen met een sociaal én ecologisch eisenpakket?

Nu lijken beide bewegingen lijnrecht tegenover elkaar te staan. De mijnwerkers zien in de eis van de klimaatbeweging om steenkoolwinning onmiddellijk stop te zetten een bedreiging voor hun toekomst. De klimaatbeweging ziet in de vakbond die zich verzetten tegen de voorgestelde koolstoftax een conservatieve kracht die zich verzet tegen de omschakeling naar hernieuwbare energie om jobs en economische groei te beschermen.

In realiteit is de situatie veel complexer dan ‘voor’ of ‘tegen’ transitie. De cruciale vraag in het debat is intussen niet meer óf de Duitsers willen uitstappen uit fossiele brandstoffen, maar hóe.

De vakbond heeft zich inderdaad verzet tegen de voorgestelde koolstoftax, met de boodschap dat die tot 100.000 banen zou kosten. Hun voorgestelde alternatief is een geplande uitfasering, waarin stapsgewijs de productie van steen- en bruinkool wordt afgebouwd en vervangen door gascentrales met co-generatie en hernieuwbare energie. De regering heeft dat voorstel overgenomen. Er komt de terechte kritiek uit de hoek van de milieubeweging dat het voorgestelde uitfaseringsplan niet ambitieus genoeg is, maar het idee van een geplande aanpak in plaats van een onmiddellijke sluiting is wel the way to go.

Onze oosterburen tonen ons op dat vlak hoe het moet. Het land van de Energiewende keurde in november 2016 een ‘Climate Protection Plan 2050’ goed dat een strategie uitzet om tegen 2030 de uitstoot met 62% te doen dalen (tov 1990). België hinkt schaamtelijk achterop. Ons energiebeleid is een trein zonder bestuurder. In de draft van het energiepact wordt zelfs geen zekerheid geschept over de kernuitstap. Europa verwacht daarnaast van al haar lidstaten een Nationaal Energie- en Klimaatplan met duidelijke doelstellingen voor 2030. België wringt zich in allerlei bochten en poogt de deadline een jaar te verschuiven van 2018 naar 2019. Het plan zelf zal niet meer dan een flauwe collage zijn van de gewestelijke plannen met een federaal hoedje, in plaats van een visionair en geïntegreerd plan dat ons op weg zet naar een klimaatneutrale samenleving.

Ende Gelände … en verder?

Dergelijk kompas is nochtans essentieel om als land de uitstap uit fossiele brandstoffen waar te maken zonder kleerscheuren op sociaal vlak. Om een toekomstbeeld te scheppen waarin iedereen in de maatschappij zijn of haar plaats ziet, inclusief de werknemers van de huidige vervuilende sectoren. We hebben misschien geen bruinkoolmijnen, maar we hebben wel zware industrie die er helemaal anders zal moeten uitzien binnen heel korte tijd. In de haven van Antwerpen zit de tweede grootste concentratie van petrochemische bedrijven ter wereld. Ze draait op goedkope fossiele en nucleaire energie en is verantwoordelijk voor 79% van alle broeikasgassen van de regio. Initiatieven van de stad om ‘klimaatneutraal’ te worden, zonder oog voor de omliggende industrie, zijn dus een druppel op de hete plaat.

Gaan we dan binnenkort met de Belgische klimaatbeweging de haven platleggen? Niet meteen wat mij betreft. De uitdaging ligt erin na te denken hoe we de industrie gaan ombouwen in plaats van er een streep door te trekken. De petrochemie kan tegelijk het eindpunt van het fossiele tijdperk zijn, als een nieuw begin voor een duurzame industrie.

'Om tegen 2050 naar een koolstofarme industrie te gaan, zijn revolutionaire omwentelingen nodig', zei Thomas Wyns (VUB) recent in De Standaard. 'De staal-, chemie-, glas- en cementsector moeten zichzelf volledig heruitvinden. Ze staan voor de grootste industriële revolutie ooit.' De “petro” moet weg uit de petrochemie. Gelukkig zijn er alternatieven voorhanden. Biomassa uit huishoudelijk afval kan olie vervangen als basis voor de chemische productie. We kunnen ook waterstof maken uit CO2 via elektrolyse bij overschot aan hernieuwbare energie op piekmomenten. Die waterstof kan dienen als brandstof voor bussen of camions, of omgezet worden in methaan en andere grondstoffen voor de chemie. Ook de circulaire economie biedt enorm veel mogelijkheden. We kunnen het afval van de ene industrie gebruiken als grondstof voor de andere. De resten van de staalproductie in ArcelorMittal in Gent zouden zo gebruikt kunnen worden in de Antwerpse petrochemie. De mogelijkheden zijn legio maar onderbenut door een gebrek aan lange-termijnvisie voor de politiek. De broodnodige investeringen in de omschakeling gaan uitblijven zolang niet duidelijk is dat we volop gaan voor een koolstofarme toekomst.

En daar zit de sleutel tot samenwerking tussen klimaat- en vakbondsbeweging. De politici gaan enkel maar hun verantwoordelijkheid nemen door druk van onderuit. Ook de investeringen in de industrie gaan er maar komen door sociale en ecologische strijd. En we hebben daar beiden bij te winnen. Er is helemaal geen tegenstelling tussen jobs en klimaat. Studies tonen aan dat zelfs in een weinig ambitieus scenario, waarbij we tegen 2050 streven naar  80 procent minder emissies, we netto 80.000 jobs bijkrijgen en een economie groei van twee procent kunnen verwachten tegen 2030. Overschakelen naar hernieuwbare energie in eigen land, grootschalige renovatie van gebouwen en uitbreiding van een elektriciteitsnet is veruit de meest aantrekkelijke optie. Vergeleken met de import van fossiele brandstoffen uit het buitenland met verdere opwarming van het klimaat, luchtvervuiling en een dure rekening is de keuze toch snel gemaakt?

Mijn droom is dat we ooit samen, klimaatactivisten én arbeiders, de fabrieken kunnen stil leggen met een gezamelijke eis: voor waardig werk, propere lucht en een klimaatneutrale samenleving.

We willen de komende jaren met Climate Express werken rond de rechtvaardige transitie in de grote industriële sectoren, beginnend bij de petrochemie. Zin om hieraan mee te werken: contacteer ons! natalie@climate-express.eu

Natalie Eggermont

Machinist Climate Express

 

Andere blogs van Natalie:

Klimaat: verontwaardigde burgers gezocht

Militarisering, groene blauwhelmen en Climate wars

dit interview werd aangepast overgenomen van de website van ABVV - Metaal (https://www.abvvmetaal.be), het verscheen onder de titel Duitslands’ Dirty Little Secret 

Terug Top