(0)

Selecteer Regio

Werking van de vakbond op het bedrijf


Algemeen

De vakbond is meer dan de kantoren in de grote steden. Het is op de werkvloer zelf dat een groot deel van het vakbondswerk gebeurt. De door de werknemers verkozen vertegenwoordigers op het bedrijf hebben een zeer belangrijke taak, ook voor jou!

Democratie zit ondertussen zowat in gans onze samenleving ingebakken. Ook op bedrijven is er een democratisch proces voorzien. Om de 4 jaar kunnen alle werknemers van een bedrijf kiezen voor hun personeelsafgevaardigden. Arbeiders en bedienden kiezen dan iemand die hun vertegenwoordigt tegenover hun baas.

Waarom?
Het is niet éénvoudig om in je ééntje iets aan je baas te vragen. Wanneer je vakantie kan nemen, hoe het met je loon zit, of er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om je te beschermen tijdens de uitvoering van je werk, etc. Personeelsvertegenwoordigers of délégué’s bundelen al die vragen van alle collega’s en stappen er dan mee naar je baas. Hij of zij formuleert die vragen dan in naam van gans het personeel, wat de vraag sterker maakt en waardoor de baas wel moet antwoorden en er liefst zelfs op ingaan. Samen staan we altijd sterker. En die personeelsafgevaardigde wordt verkozen en kan zo als “één voor allen” met de baas overleggen en onderhandelen.

Hoe? 
Verschillende collega’s zullen zich kandidaat stellen als personeelsafgevaardigde en dit op een lijst van een vakbond. Vergelijk het maar met politici die kandidaat zijn en dit op een lijst van een politieke partij. Er zijn 3 erkende vakbonden: de christelijke (ACV), de liberale (ACLVB) en de socialistische (ABVV). Alle personeelsleden kunnen dus kiezen voor welke vakbond ze stemmen en voor welke kandidaten van die vakbond. Diegene met de meeste stemmen zijn dan verkozen en zullen de collega’s dan ook vertegenwoordigen. Dit kan op verschillende manieren: in de ondernemingsraad (OR), het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW, de vroegere veiligheidsraad), of in de syndicale delegatie (ook wel de vakbondsafvaardiging genoemd). (zie verder)

Vakbondsafvaardiging

De vakbondsafvaardiging is de vakbond in de onderneming zelf, dus op de werkvloer. Het is het eerste en belangrijkste contactpunt met de vakbond voor iedereen die op het bedrijf werkt. De vakbondsafvaardiging bestaat uit de verschillende vakbondsafgevaardigden van de verschillende vakbonden. Zij worden dikwijls de ‘délégués’ genoemd. En het geheel van de vakbondsafvaardiging wordt ook wel de ‘syndicale delegatie’ genoemd.

De vakbondsafvaardiging  kan op een onafhankelijke wijze haar eigen beleid bepalen, eisen stellen en onderhandelen. Een vakbondsafvaardiging is best zo evenwichtig mogelijk samengesteld, dus enkele jongeren, vrouwen, allochtonen  en “oudere” werknemers,…

Alle vakbondsafgevaardigden zijn lid van één van de drie vakbonden. Zij vertegenwoordigen het personeel van hun bedrijf aangezien ze door dat personeel verkozen zijn. Je kan met al je vragen en opmerkingen over je werksituatie bij hen terecht. Zij kunnen probleemsituaties op de werkvloer aankaarten bij de werkgever of andere instanties.

In de meeste ondernemingen wint de rol van de vakbondsafvaardiging aan belang. Over steeds meer kwesties moeten op ondernemingsniveau regelingen getroffen worden: lonen, flexibele arbeidstijden, uitzendarbeid, opleidingen, enz. Soms worden er harde onderhandelingen met de directie van de onderneming gevoerd. De vakbondsafvaardiging kiest daarbij uiteraard de kant van de werknemers en niet die van de bazen. Daarom worden de vakbondsafgevaardigden door verschillende wetgevingen in zekere mate beschermd tegen bijvoorbeeld ontslag.

Het is ook de vakbondsafvaardiging die de informatie van de Ondernemingsraad (OR) en het CPBW verwerkt als die er zijn. Zoniet kan de vakbondsafvaardiging die zélf opvragen. Ze zal de verkregen informatie met de werknemers bespreken en indien nodig een vakbondsactie organiseren. (Uitleg over OR en CPBW: zie verder)

Natuurlijk kan de vakbondsafvaardiging enkel goede resultaten boeken wanneer ze een sterke positie heeft binnen het bedrijf. Dus enkel als ze voldoende actief gesteund wordt door de werknemers van het bedrijf. Hoe meer het voltallige personeel van een bedrijf achter zijn vakbondsafvaardiging staat, hoe sterker zij haar eisen kan formuleren naar de directie toe. Dit is natuurlijk erg belangrijk als het op actie aan komt. Want: “Samen staan we sterk!”

Maar de vakbondsafvaardiging doet meer dan enkel praten met de directie. Zij is immers de draaischijf van de hele syndicale werking in het bedrijf. Ze kan bijvoorbeeld militantenvergaderingen organiseren, informatie verstrekken (pamfletten uitdelen, een krantje uitgeven,…), acties organiseren,… Bovendien vormt de vakbondsafvaardiging ook de band tussen de leden in de onderneming en het ABVV buiten de werkplaats: de centrale (volgens het soort werk), en het interprofessioneel ABVV in het gewest (volgens regio).

Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

In elk bedrijf dat minstens 50 werknemers heeft,moet er een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) opgericht worden. De leden van het CPBW worden verkozen door alle werknemers van het bedrijf bij de sociale verkiezingen. Als je bedrijf geen 50 werknemers heeft worden de taken van het CPBW uitgevoerd door de vakbondsafvaardiging..

Zorg dragen voor het welzijn van de werknemers op het werk valt onder de verantwoordelijkheid van je werkgever. Werkgevers nemen wel eens een loopje met deze verantwoordelijkheid. Winst is hun eerste zorg. Dankzij een jarenlange strijd en acties van de vakbonden is één en ander veranderd. Je werkgever moet zich houden aan wetten en reglementen over de voorkoming (preventie) en bescherming inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Deze wetten zijn strikte minimumregels. Op het terrein echter loopt veel mank en blijven veiligheids- en gezondheidsproblemen een dagelijkse zorg.

Daarom is het de taak van het CPBW om het beleid van de werkgever te controleren en adviezen te formuleren. Dit gebeurt onder andere met het oog op het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Indien het CPBW een onveilige of een risicovolle situatie aantreft op het bedrijf zal zij dit aankaarten bij de werkgever. Dit kan zowel gaan om de veiligheid van machines, het dragen van beschermende kledij, het zitcomfort van het meubilair in de bureaus, stress op het werk, enz.

De ondernemingsraad (OR)

In elk bedrijf dat minstens 100 werknemers heeft moet er een Ondernemingsraad (OR) opgericht worden. Als je bedrijf geen 100 werknemers heeft, worden sommige taken en informatie van de OR doorgegeven aan de vakbondsafvaardiging.

De ondernemingsraad is het orgaan bij uitstek om informatie te krijgen over de onderneming. In die OR krijgen de bij de sociale verkiezingen verkozen leden informatie van de werkgever over de economische en financiële toestand van het bedrijf, de evolutie van de werkgelegenheid, de arbeidsorganisatie, enz. Ze kunnen over deze zaken ook adviezen geven. De belangrijkste taak van de OR is dus het verkrijgen van informatie van de werkgever en het adviseren van de werkgever. Over een beperkt aantal onderwerpen mag de OR ook beslissen. Dit gaat dan over bijvoorbeeld het arbeidsreglement opstellen en wijzigen, het vastleggen van de data van de jaarlijkse vakantie en van betaalde feestdagen.

Ook thema’s als werkdruk, combinatie van een job met zorg voor kinderen, opleidingskansen, mobiliteit, flexibiliteit,… kunnen aan bod komen op een ondernemingsraad. Er wordt dus ook aandacht besteed aan de kwaliteit van leven en werk, een belangrijk thema voor het ABVV.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met je vakbondsafgevaardigden op het bedrijf, of met een beroepscentrale van het ABVV. Deze beroepscentrales verzamelen immers iedereen die in vergelijkbare sectoren werken en ondersteunen zo vooral de actieve vakbondsvertegenwoordigers op de bedrijven.
Hoe weet je nu bij welke centrale je terecht kan?  Als je voor één of andere overheidsinstelling werkt, kan je er al van uitgaan dat je je moet richten tot de ACOD (Algemene Centrale der Openbare Diensten). Als je niet bij de overheid werkt, maar wel werkt met een bediendencontract, moet je je richten tot de BBTK (Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België). Je werkt niet bij de overheid of met een bediendencontract? Dan werk je met een arbeiderscontract en kan je op basis van de sector nagaan tot welke van de 5 resterende arbeiders-centrales van het ABVV je je moet richten. Hier zijn de 7 centrales van het ABVV:

De centrales van het ABVV

DE ALGEMENE CENTRALE DER OPENBARE DIENSTEN (ACOD) verenigt alle personeelscategorieën van de openbare ondernemingen en diensten, ongeacht hun statuut of contract : personeel van het spoor, de post, telecommunicatie, vliegwezen, lokale en regionale besturen (lokale, provinciale, gewestelijke overheden), ministeries, parastatalen, openbare maatschappijen voor sociale huisvesting, tram, bus en metro, gas- en elektriciteitssector, officieel en gesubsidieerd onderwijs en cultuur (theaters, opera‘s, openbare radio en televisie met inbegrip van deze welke tot de Gemeenschappen behoren, enz...).

ACOD, Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel, tel: 02/508.58.11 www.acod.be

DE BOND DER BEDIENDEN, TECHNICI EN KADERS VAN BELGIE (BBTK) groepeert alle bedienden, technici en kaderleden uit de privé-sector. Verschillende sectoren zijn vertegenwoordigd: handel, financiën, social profit (gezondheidszorgen, opvoeding,…), informatie en communicatie.

BBTK, Hoogstraat 42, 1000 Brussel, tel: 02/512.52.50  www.bbtk.org

DE CENTRALE DER METAALINDUSTRIE IN BELGIE (ABVV-METAAL) groepeert de arbeiders uit : de metaalnijverheid, de metaalverwerking, de elektriciteit, non-ferrometalen, edelmetalen, staalnijverheid, garages, carrosseriebouw, metaalhandelaars, monteurs, enz.

ABVV-METAAL, Jacob Jordaensstraat 17, 1000 Brussel, tel: 02/627.74.11 www.abvvmetaal.be

TEXTIEL, KLEDING EN DIAMANT (TKD) groepeert de arbeiders uit de textiel, kleding, wasserijen, terugwinning van lompen, kleermakers, vlasbereiding, leerlooierij, industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, distributieondernemingen kleding en textiel, diamantnijverheid.

TKD, Barrierestraat 13, 8200 Brugge  tel : 050/72.95.70 www.abvvtkd.be

DE BELGISCHE TRANSPORTARBEIDERSBOND (BTB) groepeert alle arbeiders uit de transportsector waaronder het wegvervoer, de havens, de binnenvaart, de zeevisserij, de koopvaardij, enz.

BTB, Paardenmarkt 66, 2000 Antwerpen, tel: 03/224.34.11 info@btb-abvv.be

CENTRALE VOEDING-HORECA-DIENSTEN (ABVV-HORVAL) verenigt werknemers (voraal arbeiders, en in sommige deelsectoren ook bedienden) uit de voedingsiindustrie, de handel in voedingswaren, Horeca, de (technische) land- en tuinbouw en de parken, tuinen en toeristische attracties.

ABVV-HORVAL, Cellebroersstraat 18 1000 Brussel, tel: 02/512.97.00 www.horval.be

DE ALGEMENE CENTRALE (AC) groepeert de arbeiders uit de volgende sectoren (arbeiders die niet in één van de voorgaande centrales thuishoren) : bouwbedrijf, glasnijverheid, mijnwerkers, cementfabrieken, scheikunde, petroleum, groothandelaars-verdelers van medicamenten, bosbouwbedrijven, bosontginningen, domeinbossen, houthandel, houtzagerijen, houtdrenking voor rekening van derden, grensarbeiders Frankrijk, tabak, bewakingsondernemingen, schoonmaakbedrijven, grensarbeiders Nederland, stoffering en houtbewerking, betonnijverheid, vezelcement, papiertransformatie, papierrecuperatie, huiden en leder, grint- en zandgroeven, steenbakkerijen, pannenfabrieken in de streek van Kortrijk, gewoon pottengoed in potaarde, landbouw, technische land- en tuinbouwwerken, hof- en tuinbouw, jutezakkennijverheid, gezins- en bejaardenhelpsters (Vlaamse gemeenschap), bont en kleinvel, begrafenisondernemingen, non-profit, papierproductie, haarkappers en schoonheidszorgen, huisbewaarders van appartementsgebouwen, filmbedrijf, steengroeven, keramiekbedrijf, beschuttende werkplaatsen, sociale werkplaatsen, grafische nijverheid ,enz.

AC, Hoogstraat 26 –28, 1000 Brussel, tel: 02/ 549 05 49 www.accg.be

Terug Top